Νέο Ωδείο
Θεσσαλονίκης
Από το 1979, ανατρέπει, δημιουργεί, πρωτοπορεί
Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου Με έμφαση στην ομαδικότητα
και στη μουσική ως εμπειρία ζωής
Μουσική προπαιδεία Η μουσική ως μέσο επικοινωνίας
για παιδιά 4 – 6 ετών
Ολιγάριθμα τμήματα Για τα θεωρητικά μαθήματα με παιδιά παρόμοιων
ηλικιών και με άμεση σύνδεση θεωρίας και πράξης
Go to Top